“Designs of Digital Didactics” – new research project granted by VR.se

We are very happy to inform that our research project application has been granted by the Swedish Research Council (vr.se) : “Of 297 applications received, 38 have been granted, giving a success rate of 12.8 percent.”

Title: Designs of Digital Didactics – What Designs of Teaching Practices Enable Deeper Learning in Co-located Settings?
(For the Swedish abstract, please scroll down)

Abstract: In last years, two major changes in Sweden led to new situations and challenges in schools. A new school reform started, at the same time there was a boom using mobile devices in schools. Traditionally, Information and Communication Technology has been segregated from the normal teaching classroom (computer labs; laptops for specific classes). This has been changed with the advent of smaller, easy-to-handle mobile devices like iPads. There is a shift from separating ICT and education to co-located settings: mobile technology is part of the classroom; new teaching spaces emerge. We assume these new situations affect teaching in different aspects. In this study, we look on how teachers meet the challenges. More specifically, we study the teachers’ didactical designs and teaching practices in co-located settings related to the quality of learning (surface, deep learning, Kember 1997). A qualitative approach using mixed methods, interviews and classroom observations, will be applied. A mid-term evaluation by International experts will be conducted to evaluate and ensure the quality of the project and outcomes. The outcome is a condensed in-depth description of co-located teaching spaces providing themes for a) it contributes to what extent the Designs of Digital Didactics enable learning on different quality levels, b) if/how the schools approach new models of designing teaching and learning that informs a new theory: new teaching designs for new learning designs?

Project leader: Prof. Dr. Isa Jahnke
Post-doc researchers: Dr. Eva Mårell-Olsson and Dr. Peter Bergström
PhD students: Lars Norqvist and Andreas Olsson

For our project, we will receive around 5.4 Mio SEK (ca. 600 000 Euros), around 3 years, 2014-2016 .

keywords

  • Digital didactical designs
  • Mobile technology
  • Quality of learning (surface/deep learning)
  • Schools
  • Qualitative study

Screen Shot 2013-11-08 at 3.35.48 AM

 

Design för digital didaktik – vilka designer av undervisningspraktiken stödjer djuplärande i samexisterande lärmiljöer?

Under de senaste åren har svensk skola genomgått två avgörande förändringar, dels i form av en ny skolreform 2011 och genom att mobil teknik i allt större utsträckning används i klassrumssituationer. I den här studien är utgångspunkten att ständig uppkoppling till internet kommer att påverka undervisningen ur olika aspekter. Traditionellt sett har information och kommunikationsteknik (IKT) segregerats från klassrummet till exempel genom att placera datorerna i datorsalar. Detta har idag förändrats genom införandet av mobil teknik som till exempel surfplattor, iPads. När den mobila tekniken blir en del av klassrummet innebär det en förändring där man går ifrån den tydliga separationen mellan klassrummet och datorsalarna till förmån för en mer integrerad situation i så kallade samexisterande miljöer.

I den här studien kommer vi att titta på hur lärare i skolan möter dessa nya utmaningar. Mera specifikt betyder det att vi studerar hur nya situationer påverkar den didaktiska designen i samexisterande miljöer dvs. när det fysiska rummet stöds av mobila teknologier. I detalj innebär det att studien undersöker dagens klassrumspraktik med avseende på kvalitet i lärandet (ytlig- kontra djupinlärning, Kember, 1997).

Studien avser att anta en kvalitativ forskningsansats och baseras på både intervjuer och klassrumsobservationer som metoder för datainsamling. Efter halva projekttiden genomförs en utvärdering med hjälp av internationella experter för att utvärdera projektets kvalitet och resultat.

Resultatet av studien utgörs av en djupgående beskrivning av klassrummen samt utgör ramen för den digitala didaktiken gällande a) i vilken utsträckning de nya undervisningsförutsättningarna återspeglas i den digitala didaktiken och dess förmåga att möjliggöra lärande på olika nivåer, b) om/hur skolorna utvecklar nya modeller och teorier för undervisning och lärande?

 

 

 

About isaja

Isa Jahnke is Professor in ICT, media and learning at Umeå University at the Department of Applied Educational Science/IML group.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *